Esmaül Hüsna ne demek, anlamları nelerdir? Allah’ın 99 ismi Türkçe okunuşu, faziletleri

admin

Esma’ül Hüsna Allah’ın güzel isimlerini anlatmaktadır. Allah resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadislerinde de belirtmiş olduğu Esma’ül Hüsna ve faziletlerinin önemli olduğu bilinmektedir. İşte Allah’ın 99 ismi olan Esmaül Hüsna…

ESMAÜL HÜSNA NE DEMEK?

İsmin çoğulu olan “esmâ” kelimesi ile “en güzel” anlamındaki “hüsnâ” kelimesinin oluşturduğu bir sıfat tamlaması olan “esmâ-i hüsnâ”, “en güzel isimler” anlamında Yüce Allah’ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir. Kur’an-ı Kerim’de, “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ, 20/8); “…En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.” (Haşr, 52/24) mealindeki âyetlerde ifade edildiği gibi en güzel isimler Allah’a mahsustur. Çünkü bütün kemal ve yetkinliklerin sahibi O’dur. O’nun isimleri en yüce ve mutlak üstünlük ifade eden kutsal nitelemelerdir.

Allah Teala’nın Kur’an’da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi vardır. Kul bu isimleri öğrenerek Allah’ı tanır, O’nu sever ve gerçek kul olur. Kur’an’da, “En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o güzel isimlerle dua edin…” (A‘râf, 7/180) buyrularak, esmâ-i hüsnâ ile dua ve niyazda bulunulması istenmiştir. Esmâ-i hüsnânın birden fazla olması, işaret ettiği zâtın birden çok olmasını gerektirmez, bütün isimler o tek zâta delalet ederler: “De ki: İster Allah deyin, ister Rahmân deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona aittir.” (İsrâ, 17/110)

ESMAÜL HÜSNA İSİMLERİ VE ANLAMLARI

  Allah (C.C): Eşi benzeri olmayan, Tek ilah, isimlerin sultanı

  Er-Rahman
  : Tüm yaratılanlara merhamet eden

  Er-Rahim
  : Ahirette inananlara sonsuz ihsan, ikram ve lütufta bulunan

  El-Melik: Tüm evrenin sahibi, saltanatı ve mülkü sürekli olan

  El-Kuddüs: Tüm eksikliklerden uzak

  Es-Selam: Tüm tehlikelerden selamete çıkaran

  El-Mü’min: Koruyan, Güvenilen

  El-Müheymin: Her şeyi gören ve gözeten

  El-Aziz: Her şeyin galibi ve izzet sahibi olan

  El-Cebbar: Kudret sahibi olan

  El-Mütekebbir: Eşi benzeri olmayan büyüklükte olan

  El-Halık: Yaratan

  El-Bari: Kusursuz ve eksiksiz yaratan

  El-Musavvir: Tüm varlıklara şekil veren

  El-Gaffar: Mağfireti bol olan

  El-Kahhar: Her şeye hakim olan

  El-Vehhab: Karşılıksız veren

  El-Rezzak: Rızık veren

  El-Fettah: Dardan kurtaran

  El-Alim: Her şeyi bilen ve gören

  El-Kabıd: Dilediğini darlık verme gücü olan

  El-Basıt: İstediğine bolluk veren

  El-Hafıd: Kafirleri alçaltan

  Er-Rafi: İnananları yükselten

  El-Mu’ız: Aziz kılan, dilediğini yücelten

  El-Müzil: Dilediğini değersiz kılan

  Es-Semi: Her şeyi duyan

  El-Basir: Her şeyi gören

  El-Hakem: Mutlak hakimiyete sahip olan

  El-Adl
  : Adil olan

  El-Latif: Kullarına değer veren

  El-Habir: Her şeyi bilen

  El-Halim: Ceza verirken acele etmeyen

  El-Azim: Yüce

  El-Gafur: Affedici olan

  Eş-Şekur: Az amelde bile çok sevap veren

  El-Aliyy: Yüce

  El-Kebir: Büyük olan

  El-Hafiz: Koruyan

  El-Mukit: Yaratılana rızkını veren

  El-Hasib: Hesaba alan

  El-Celil: Yüksek sıfatları olan

  El-Kerim: İkram eden

  Er-Rakib: Gören ve gözeten

  El-Mucib: Dualarını kabul eden

  El-Vasi: Rahmeti ve ilmi bol olan

  El-Hakim: Hikmetli

  El-Vedud: Kullarını seven

  El-Mecid: Şerefi yüksek olan

  El-Bais: Ölmüş olanları dirilten

  Eş-Şehid: Her zaman ve her yerde hazır olan

  El-Hakk: Hakkı gösteren

  El-Vekil: Tevekkül edenlerin işlerini yoluna koyan

  El-Kaviyy: Kudretli

  El-Metin: Güçlü olan

  El-Veliyy: İnananlara dost olan

  El-Hamid: Övgüye layık olan

  El-Muhsi: Tüm varlıkların sayısını bilen

  El-Mübdi: Yoktan var eden

  El-Muid: Öldüren ve sonrasında tekrar dirilten

  El-Muhyi: Dirilten, can veren

  El-Mümit: Öldüren

  El-Hayy: Sonsuz hayata sahip olan

  El-Kayyum: Varlıkları ayakta tutan

  El-Vacid: istediğini her zaman bulan

  El-Macid: Şanı yüce olan

  El-Vahid: Eşi benzeri olmayan

  Es-Samed: Muhtaç olunan

  El-Kadir: Kudretli

  El-Mektedir: Her şeye gücü yeten

  El-Mukaddim: İstediğini yükselten

  El-Muahhir: Dilediğini geri bırakan

  El-Evvel: Ezeli

  El-Ahir: Ebedi

  El-Zahir: Varlığı açık olan

  El-Batın: Mahiyeti gizli olan

  El-Vali: Sahip olan

  El-Müteali: Yüce

  El-Berr: İyiliği bol olan

  Et-Tevvab: Günahları affeden

  El-Müntekim: İntikam alan

  El-Afüvv: Affeden

  Er-Rauf: Merhametli olan

  Malik-ül Mülk: Tüm varlıkların sahibi olan

  Zül-Celali vel İkram: Celal sahibi

  El-Muksit: Adaletli olan

  El-Cami: Mahşer günü bir araya toplayan

  El-Ganiyy: Kimseye muhtaç olmayan

  El-Mugni: Müstağni

  El-Mani: İstediği bir şeye mani olan

  Ed-Darr: istediğine zarar veren

  En-Nafi: istediğine fayda veren

  En-Nur: Alemi aydınlatan

  Al-Hadi: Hidayet sahibi

  El-Bedi: Benzersiz yaratan

  El-Baki: Ebedi

  El-Varis: Tüm her şeyin tek sahibi

  Er-Reşid: Yol gösteren

  Es-Sabur: Ceza vermek için acele etmeyen

ESMAÜL HÜSNA FAZİLETLERİ

Her şeyin tek hakimi olan, herkesin O’ndan geldiği ve O’na dönecek olduğu Allah’ın 99 isminin, anlamlarının bilinmesinin önemi hem Kuran’ı Kerim’de hem de hadislerde belirtilmiştir. Mümin olan her kulun Allah’ın isimlerini dilinden düşürmemesi ve Allah’ı zikretmesi gerekmektedir. Esma’ül Hüsnaları okuyan, ezberleyen ve mümin kişiler ahirette cennet ile müjdelenmişlerdir. Allah Kuran’da her müminin kendisine Esma’ül Hüsnalar ile dua etmelerini bildirmiştir.

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time
casino casino siteleri