İslam’ın esaslarından biri: Neslin korunması

admin

Dinlerin gayesi insanlığın huzur ve mutluluğudur. Dini anlayışa göre ise insanlık için gerekli olan huzur ve mutluluğun sağlanması ve korunması için gerekli beş temel esas vardır: 1-Nefsin (canın) korunması, 2-Aklın korunması, 3-Dinin korunması, 4-Neslin korunması, 5-Malın korunması. Bu yazıda bu beş temel ilkeden “Neslin korunması” konusunu ele alacağız.

Nesil; sözlükte “süratle gitmek”, “birbirinden doğup üremek” gibi anlamlara gelirken, fıkıh terimi olarak ise “insan veya hayvan için yavru veya hamilelik” anlamındadır. Buna göre neslin korunması, çocuk doğumunun ve zürriyetin devamını sağlama anlamına gelir. Nesep ise; sözlükte kişi ile anne ve babası arasındaki soy bağını ifade eder.

NESLİN KORUNMASI İÇİN TEDBİR GEREKİR

Neslin veya nesebin korunması ifadesiyle insan türünün yok olması, insanlık tarihi boyunca art arda gelen doğumun azaltılmak suretiyle kesintiye uğraması ve neseplerin birbirine karışması gibi tehlikelerden korunması kastedilir. Bunun için insan neslini toptan koruma, çoğalmasını sağlama ve neslin karışmasını önleme gibi tedbirlerin alınması gerekir. Neslin muhafazası ile daha çok doğacak çocuğa müdahale edilmemesi ve nesebin karışmasının önlenmesi kastedilir.

TEMİZ VE SALİH ÇOCUK OLMASI ÖNEMSENİR

Allah, farklı cinslerin kalbine birbirlerine karşı meyil yerleştirdiği gibi evlat sahibi olup soyunu devam etme duygusunu da yerleştirmiştir. İnsanların kendi yavrularına karşı yoğun bir sevgi ve merhamet duygularıyla yaratılmış olmaları bu hikmete binaen olmuştur. Kişinin soy sahibi olması ilâhî nimetlerden biridir. Her insanda bu yönde bir istek vardır. İslâm, insandaki bu duygunun batıl yollarda heba edilmemesi için doğacak nesillerin sâlih olmasını önemsemiştir. Soy fazlalığı, birbirlerine karşı böbürlenme niyetiyle değil, İslâm’ın izzeti için olmalıdır. Bu sebeple doğacak çocukların kız ve erkek olması değil temiz ve sâlih olmaları önemsenmiştir.

İLK ŞART NİKAH

Neslin çoğalmasının ve karışmaktan korunmasının ilk yolu nikâh vasıtasıyla aile ortamının oluşturulmasıdır. Nesep nikâh ile sabit olduğundan nikâh nesebin karışmasını doğrudan önlemektedir. Nitekim fıkıh kitaplarında, nikâhın maksatları açıklanırken bunlardan bir tanesinin de neslin korunması olduğu ifade edilmektedir.

Nikâh vasıtasıyla insanlar aile haline gelerek sorumluluk paylaşımına gider ve insan fıtratı korunur. Kur’ân-ı Kerîm’de iki cinsin birbirlerine meyilli olarak yaratıldığı ve bunun Allah’ın âyetlerinden olduğu belirtilir. Aile, insanların güven duyduğu, huzur bulduğu ve her şeylerini birbirlerine anlattığı samimi bir ortamdır. Bu kurumun mayası ise sevgidir. Hz. Peygamber (sav) “Evleniniz nesiller meydana getirmek suretiyle çoğalınız. Sizinle diğer ümmetlere karşı övünürüm” buyurmuştur. Nikâh olmadan da neslin çoğalabileceğini söylemek mümkündür. Ancak İbn Hümâm’ın dediği gibi gayrimeşru yollarla çoğalmanın insan neslini uzun vadede devam ettirmesi mümkün değildir. Menfaat çatışması sebebiyle insanlar arasında devamlı kan akacak, herkes birbirine yabancılaşacak ve zulüm daha da artacaktır. Nikâhın bu fonksiyonu İslâm hukukunda bazı müctehitler tarafından farz görülmesine sebep olmuştur.

ZİNA ZÜRRİYET MEFHUMUNU YOK EDER

Zina, neslin karışmasına sebep olmak suretiyle nesli ve zürriyet mefhumunu yok eder. Zina, çoğu kere doğan veya doğacak olan çocukların öldürülmeleri veya yaşayanların da soylarının bilinmemesi ile sonuçlanan çok kötü bir yoldur. Bu gibi ağır sonuçları olan bir suç olduğundan hem büyük günahlardan sayılmış hem de bu fiili işleyenlere ağır cezalar konulmuştur.

HEPİMİZİN VAZİFESİ

Rabbimiz bizden yaratılış hikmetimize, insan olmanın haysiyet ve şerefine uygun bir hayat sürmemizi ister. Evlenerek bir yuva kurmamızı, imanlı ve sağlıklı nesiller yetiştirmemizi emreder. Neslimizi muhafaza etmek ve geleceğimize sahip çıkmak, mümin bir kul olarak hepimizin vazifesidir. Nesil güvenliği, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. İffet ve haysiyetimiz, helal dairesinde yaşama gayretimiz mukaddestir.

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time
casino casino siteleri