Kadir Suresi Türkçe Meali ve Tefsiri

admin

Kadir Suresi okunuşu ve Türkçe meali haberimizde. İbadetlerin yapılacağı, duaların edileceği ve bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi idrak edilecek. Bu geceye özel sureler de bulunuyor. Kadir Suresi’ni merak edenler için okunuşunu ve Türkçe mealini hazırladık. İşte Kadir Suresi okunuşu ve Türkçe meali…

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

  Bismillahirrahmânirrahîm.

  1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

  2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

  3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

  4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

  5- Selamün hiye hatta matle’ılfecr

KADİR SURESİ ANLAMI/MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR SURESİ KAÇ AYETTİR?

  Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.

KADİR SURESİ NUZÜLÜ / NEREDE İNMİŞTİR

Mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûredir.

Abese

sûresinden sonra,

Şems

sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Bir rivayete göre müfessirlerin çoğu Medine’de indiğini söylemişlerdir (bk. Şevkânî, V, 554).

  KADİR SURESİ MESAJLARI

  KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

  KADİR GECESİ DUASI

KADİR SURESİ TEFSİRİ

Kadr kelimesi sözlükte

“güç, hüküm, değer, şeref

” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “

Biz onu mübarek bir gecede indirdik

” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir.

Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

Bununla birlikte,

Buhârî

ve

Müslim’in

kaydettiği,

Hz. Âişe’ye

isnad edilen,

Alak

sûresinde naklettimiz bir hadiste

Hz. Peygamber’e

ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple

Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gec

esi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.
Müfessirler, “

Biz onu Kadir gecesinde indirdik

” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki

“o

” zamiriyle Kur’an’ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur’an’ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir.

“Biz onu indirdik” ifadesinden, “tamamını indirdik”

veya “

indirmeye başladık

” mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette “peyderpey indirdik” anlamındaki nezzelnâ yerine “indirdik” anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur’an’ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir.
Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan

Hz. Peygamber’e

gelen

Alak

sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur’an-ı Kerîm’in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona “leyletü’l-Kadr” denilmiştir (M. Sait Özervarlı, “Kadr Sûresi”, DİA, XXIV, 140-141).

Bilir misin nedir Kadir gecesi?”

meâlindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur’an’ın

“mübarek bir gecede

” indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir (Duhân 44/3-4).

Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça’da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time
casino casino siteleri