Peygamberimiz nazardan korunmak için hangi sureleri ve duaları okumuştur?

admin

Nazardan nasıl korunulur,
nazar duası
var mıdır? Peygamber efendimizin nazardan korunma duası nasıldır? Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de,

“İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.”

(Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Peki nazardan nasıl korunulur, hangi sureler, dualar okunur? Nazar duası var mıdır?

Nazardan nasıl korunulur, nazar duası var mıdır?
Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de,

“İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.”

(Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır.
Hz. Peygamber (s.a.s.),

“Göz değmesi (nazar) haktır.”

(Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için;

“Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var.”

(Buhârî, Tıb, 35) demiştir.

Nazardan korunmak için hangi sureler, dualar okunur?

Nazara karşı Felak ve Nas suresi

Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir

(Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32)

  Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. Kul eûzü bi-rabbi’l-felak

  2. Minşerri ma halak

  3. Ve min şerri ğasikın iza vekab

  4. Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad

  5. Ve min şerri hasidin iza hased

  Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. Kul e’ûzü birabbinnâs

  2- Melikinnâs

  3- İlâhinnâs

  4- Min şerrilvesvâsilhannâs

  5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

  6- Minelcinneti vennâs.

Peygamberimizin torunları için okuduğu nazar duası

Bunların yanında büyüye ve nazara karşı birden çok dua okunabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ayrıca, torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için onlara şu duayı okurdu:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

(Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh)

  “Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.”

  (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).

Yine Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Kim hoşuna giden bir şey görür de;

‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.”

(Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, VI, 213) buyurmuştur.

Nazara karşı okunacak sureler

Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir

(Buhârî, Tıb, 32, 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32, 36; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).

Nazara karşı Ayetel Kürsi

  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Nazara karşı İhlas Suresi

  Bismillâhirrahmânirrahîm

  1- Gul huvallâhu ehad.

  2- Allâhu’s-samed.

  3- Lem yelid ve lem yûled.

  4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Arapça okunuşu

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Türkçe okunuşu

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Diyanet meali

﴾51﴿

O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, “Şüphe yok o bir delidir” derler.

﴾52﴿

Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir.

Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından “Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?” şu yanıt verildi:

Nazar konusunda Hz. Peygamberin tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu yüce Allah’tan beklemek İslam inancının gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah’tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir.

Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Resûlullah (s.a.s.)

“Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin”

(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurmuştur.

Diğer bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir

(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637). Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hz. Peygamberin öğrettiği duaları yapmak gerekir (Buhârî, Tıb 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).
Bu çerçevede Felak ve Nâs sureleri yanında Hz. Peygamberin torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır:

“Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.”

(Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

  Fatiha Suresi

  Ayetel Kürsi

  Kehf Suresi

  Felak Suresi

  Nas Suresi

  İnşirah Suresi

  İhlas Suresi

  Fetih Suresi

  Sübhaneke Duası

  Yasin Suresi

  Nazar Duası

  Salavat Duası

  Amenerrasulü duası

  La yestevi

  Mülk Suresi (Tebareke)

  Editörün önerdikleri

  En güzel cuma mesajları

  Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time
casino casino siteleri